دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : منصور   بیات

پست الکترونیکی : m.bayat@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : قارچ شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون اداری و مالی دانشگاه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/07/01

منصور بیات

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^